Makedonya E?YtYm SYstemY FIrsatI

 

Ystedi?iniz bÖlümü okuyun dÖnemlik 300 Euro typ bÖlümleri dÖnemlik 500 euro bu fyrsaty kaçyrmayyn sizde üniversiteli olun.

denkli?i olan devlet üniversitesinde en uygun üçretlerde e?itiminizi alyn.. Denklik verilen üniversitemizde bir çok türk Ö?renci e?itim almaktadyr. Bizleri Arayyn 0212 244 66 00

Makedonyada üniversite okumak bu kadar kolay olmamy?ty. Üniversitemizle anla?mamyzdan sizlerde yararlanyn... Goce Delcev Y?tip Üniversitesinde rahatlykla okuyabilir, idaalinizdeki mesle?e ilk adymy atarak ba?layabilirsiniz. Makedonya Cumhuriyeti, Balkanlarda yer alan do?u avrupa ülkesidir. Bologna sÖzle?mesine imza atan ülkeler arasyndadyr. ECTS transfer, Egitim sistemi AB e?itim sistemine uyumludur, avrupada geçerli diplomanyz olaçaktyr.
Synavsyz ba?layyn, Typ dahil bütün bÖlümlere ve diplomalara YÖk denkli?i bulunmaktadyr. Yapmanyz gereken kayyt için evraklary hazyrlayyp merkezimize teslim etmeniz olacaktyr. Tüm yetkilerimizle sizlere yardymcy olmayy, üniversite kayyt i?lemlerinizi, oturum kartynyzyn çykarylmasy, Ö?renci dosyanyzyn açylmasy, askerlik ertelemelerinizin yapylmasy, ya?am için konaklama ayarlanmasy, sa?lyk ve gider tablonuzun olu?masynda yardymcy olmaktayyz. Makedonya'da kar?ylanmanyz, yerle?tirilmeniz Merkezimizin yÖnetiminde yapylmaktadyr. Ku?kunuz ve teretüdünüz olmasyn ki... Makedonyada ve balkanlarda en güçlü e?itim dany?manlyk firmasy olarak güvenle i?lemlerinizi yaptyrabilece?iniz yurtdy?y e?itim dany?manly?ydyr. Makedonya'da Egitim, Makedonya Üniversiteleri ve Makedonya Egitim Dany?manly?ymyz ile ya?amynyza yÖn bulmada her daim yanynyzdayyz. Dost ve karde? ülkemiz ve di?er tarihsel diyaloglarymyzyn oldu?u Balkan ülkesi Makedonya Goce Delcev Üniversitesi sizleri bekliyor. Makedonya Egitim Merkezine U?ramadan karar vermeyin!!!www.makedonyaegitimmerkezi.com

Daha ÖncekY etkYnlYklerYmYz sona ermY?tYr. KatIlan Ö?rencYlerYmYz EkYm ayInIn Ylk haftasI e?YtYme ba?layacaklardIr.

Makedonya'da istedi?iniz bÖlümde okuma imkanyndan yararlanmak için lise diplomanyzyn olmasy yeterlidir. Her hangi bir üniversite, herhangi yüksek okul meslek okul, teknik, okul sa?lyk okul fark etmez, hazyrlyk okumak ?arty ile e?itim alabilirler. 
Egitim süresi 4 yyl lisans + 1 yyl hazyrlyk typ dahil 6 yyl okuyabilirler. Y? birli?imiz sayesinde Ö?rencilerimiz Makedonca Yngilizce ek dersler ve Türkçe e?itmenler tarafyndan e?itim alacaklardyr. Yurt ücretleri 50–100 Euro arasynda gÖre fiyaty de?i?mektedir. Sadece ya?am masraflary 250-300 Euro yakla?yk Ö?renciye aittir.

2010 Ö?renciye Burslu Üniversite imkany Makedonya Egitim Bakanly?y ve EuroStar Yurtdy?y Egitim Dany?manly?y Olarak Hedefimiz; Yapylan Kültür ve Egitim Etkinlikleri Çerçevesinde 2010 Ystanbul Kültür Ba?kenti Anysyna 2010 Ö?renciye Makedonya'da devlet üniversitesinde Ücretsiz Lisans Egitimi Vermektedir.!!! istedi?iniz bÖlümde okuyabilirsiniz.

Hazyrlyk Egitimi 1 YIL, Toplam 5500 Euro   Bu 2010 Ki?iden Biri de Sizsiniz!!!

Lisans Üçreti  Ödemeden Typ Mühendis Sosyal BÖlümler Okuyabilirsiniz.

Ystanbul 2010 AVRUPA KÜLTÜR BA?KENTY Anysyna

EuroStar Yurtdy?y Egitim Dany?manly?y - Makedonya Egitim Merkezi, Türkiye Ba?vuru Ofisine kaydynyzy yaptyryn hayallerinize kavu?un.

HakkImIzda

EuroStar Yurtdışı Eğitim Merkezi Danışmanlığı yurtdışında ve yurdumuzda başlattığı eğitim danışmanlık ve hizmetini Türkiye'de ve yurt dışında başarı ve titizlikle sürdürmektedir. EuroStar Yurtdışı Eğitim Merkezi yurtdışında bulundukları ülkelerde uluslar arası öğrencilere hizmet vermek amacı ile öğrencinin bireysel ve toplumsal yaşamın ve kademesini belirleyen kaliteye ve sürekliliğini tamamlanmayan, zamanın geri alınamayacağı gibi yarıda bırakılan hiçbir eğitimin yararlı olmayacağı, yarım bırakılan hiçbir hizmetin de faydası olmayacaktır ...
Devamı...

ILETISIM

Istanbul Merkez kayit ofisi :

Istiklal Caddesi No:49 (Mavi han ) kat:5 Taksim/ Istanbul/ Türkiye

Istanbul Tel : 0212 244 66 00

Istanbul Faks: 0212 244 66 01

Mail Adreslerimiz:
info@yurtdisindaegitim.com.tr